Kategorie

Odběr novinek

Novinky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fichema.cz.

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje
Název: FICHEMA s.r.o.
Sídlo: Terasová 2931/18, Brno 616 00
IČ: 01541676, DIČ: CZ01541676
Zapsaná: u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78381
Telefon: +420 511 146 588, 722 901 440
Email: info@fichema.cz
Kontaktní adresa: Terasová 18, Brno 616 00
Seznam výdejních míst (provozoven): Špitálka 6, Brno 602 00
Provozní doba: Pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin
 
 
Informace
 
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou
prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.  
 
Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny dle hmotnosti objednaného zboží před dokončením objednávky. Při platbě dobírkou je účtováno 25-50 Kč, což je zahrnuto v posledním kroku objednávky. Zákazník platí vždy cenu, kterou vidí v posledním kroku objednávky před jejím potvrzení.
 
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  
 
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně
ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.  
 
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 
Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou ilustrační.

Vyhrazujeme si právo poslat zboží v jiném než uvedeném obalu v závislosti na aktuálních skladových zásobách.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Doručování zboží  


Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u
jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Zpravidla zboží odchází do 3 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se
doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.  
 
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned
po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.  
 
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu
trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.  
 
Cena a způsob doručení.
 
Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou
přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.
 
 
Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to
bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se
kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  
 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30denní lhůtě. Kupující nemusí
uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení
uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení
zboží.
 
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům
na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od
kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je
povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen
prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na
dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady
vrácení zboží nese kupující.
 
Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7
dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.
 
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči
kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 
Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí
 
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti,
nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra,
hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům),
jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.  
 
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého
požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze
vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na
dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující
požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  
 
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.  
 
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o
vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo
opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší
cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 
Zákonná práva z vad
 
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době
použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.  
 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená
podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;  
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala.  
 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou
slevu z kupní ceny.
 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo
čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující
uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k
použití.
 
 
Vyřízení reklamace


Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného
odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní
údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.          

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.  
 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném
porušení smlouvy.
 
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace
běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být
při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a
kompletní.  
 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci,
případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného
posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o
podstatné porušení smlouvy.  
 
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo
odstoupit od smlouvy.
 
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy
byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se
odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.  
 
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení
reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím
SMS.
 
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 
Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby (kočárek, zdravotnické pomůcky aj.) vyřídit
včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s
kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout
náhradní výrobek.
 
 
Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu
smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto
údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu
dopravci za účelem dodání zboží.   
 
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně
k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně
vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.  
 
Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy,
aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 
Řešení sporů
 
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  
 
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes
www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující
neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové
stránce www.vasestiznosti.cz.   
 
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím
řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném
znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.  
 
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a
prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v
jednání pokračovat.  
 
Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska
dTestu.  
 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 
Ostatní
Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy
nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.  
 
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 
Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s novým občanským zákoníkem platným od 1. ledna 2014,
jsou schválené jednatelem společnosti Janem Fialou a jsou účinné od 1. ledna 2014.
 
 
Tyto obchodní podmínky, byly vypracované dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolně
vstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a
zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a
jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest
obchodní podmínky má platnost od 1. ledna 2014 do 31. října 2014.    
V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním
provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009,
elektronicky vložením dotazu na http://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na
adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10

 


Název společnosti:
FICHEMA s.r.o.
Terasová 18
Brno 616 00
Česká Republika

IČO: 01541676
DIČ: CZ01541676

Provozovna:
FICHEMA
Špitálka 6 (areál tepláren)
Brno 602 00

Jsme plátci DPH, ceny uvedeny v našem eshopu jsou uvedeny včetně DPH.

Tel.: +420 511 146 588
Fax. +420 545 162 120

Číslo účtu: 2500400659, kód banky: 2010
Variabilní symbol: číslo Vaší objednávky

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem, kontaktní údaje jsou předány dopravní společnosti, která je smí použít jen za účelem doručení zásilky.


Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů